Có 1 kết quả:

quân hiệu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

tiếng kèn trống, dùng làm lệnh cho binh đội trong lúc thao diễn, hoặc trong lúc dự các cuộc lễ lớn.