Có 1 kết quả:

quân trang

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung các vật dụng thường ngày của người lính.

Một số bài thơ có sử dụng