Có 1 kết quả:

quân mưu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Quân lược 軍略.

Một số bài thơ có sử dụng