Có 1 kết quả:

quân phí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sự tiêu dùng tiền bạc của cái cho binh đội.