Có 1 kết quả:

quân tư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Quân nhu 軍需.