Có 1 kết quả:

quân phong

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẽ mạnh mẽ của binh đội.