Có 1 kết quả:

quân trưởng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người chỉ huy trong binh đội.