Có 1 kết quả:

quân môn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cửa vào nơi đóng binh — Chỉ cửa vào nơi vị võ tướng đặt bản doanh.

Một số bài thơ có sử dụng