Có 1 kết quả:

quân phiệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người ỷ thế binh đội mà cai trị.

Một số bài thơ có sử dụng