Có 1 kết quả:

quân đội

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Toán binh lính — Chỉ chung binh lính của một quốc gia.