Có 1 kết quả:

quân kê

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gà chọi. Gà dùng để đá.