Có 1 kết quả:

quân nhu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đồ cần dùng trong binh đội.