Có 1 kết quả:

quân phong

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nếp sống, nề nếp sinh hoạt của binh đội.