Có 1 kết quả:

quân hướng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đồ ăn để nuôi binh đội — Việc nuôi ăn binh lính.