Có 1 kết quả:

quân cổ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái trồng dùng trong binh đội.