Có 1 kết quả:

bạt tế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lễ cúng các quỷ thần ngoài đường.