Có 2 kết quả:

daodiêu

1/2

dao

phồn thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái xe nhỏ. Còn gọi là Dao xa. Cũng đọc Diêu.

diêu

phồn thể

Từ điển phổ thông

xe ngựa

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Xe nhỏ, xe nhẹ.
2. (Danh) Xe của sứ giả đi.

Từ điển Thiều Chửu

① Cái xe nhỏ và nhẹ.
② Xe ngựa.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) (Một loại) xe ngựa nhỏ và nhẹ (thời xưa).