Có 1 kết quả:

dật tài

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giỏi giang vượt người thường.