Có 1 kết quả:

tải thương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chở người bị thương về nơi chữa trị.