Có 1 kết quả:

tải lương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chở lúa gạo đồ ăn từ nơi này tới nơi khác.