Có 1 kết quả:

tái kí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ghi chép. Cũng nói Kí tái.