Có 1 kết quả:

tái lộ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chật đường. Đầy đường.

Một số bài thơ có sử dụng