Có 1 kết quả:

tải trọng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chở nặng — Chỉ người tài, gánh vác việc quốc gia nặng nề.

Một số bài thơ có sử dụng