Có 1 kết quả:

phụ chính

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giúp đỡ việc nước, Nói về quan đại thần cầm quyền khi vua còn quá nhỏ. » Đặt quan phụ chính để nay giúp phò «. ( Hạnh Thục ca ).

Một số bài thơ có sử dụng