Có 1 kết quả:

phụ tướng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vị quan đứng đầu triều đình, giúp vua lo việc nước.