Có 1 kết quả:

khinh tiện

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhẹ nhàng, dễ dàng cho công việc.

Một số bài thơ có sử dụng