Có 1 kết quả:

khinh mạn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ nghêng ngang, coi thường mọi người. » Quyền thần khinh mạn dường này « ( Hạnh Thục Ca ).