Có 1 kết quả:

khinh địch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem thường kẻ chống đối mình.

Một số bài thơ có sử dụng