Có 1 kết quả:

khinh dị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Coi thường, cho là dễ dàng.

Một số bài thơ có sử dụng