Có 1 kết quả:

khinh khí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thứ hơi nhẹ, tức Hidrogen.