Có 1 kết quả:

khinh phù

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhẹ và nổi, chỉ sự không chắc chắn vững bền. Cũng chỉ tính không cẩn thận.

Một số bài thơ có sử dụng