Có 1 kết quả:

khinh tội

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lỗi nhẹ.