Có 1 kết quả:

khinh miệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Coi rẻ, cho là thấp hèn.