Có 1 kết quả:

khinh thị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem nhẹ, coi thường.