Có 1 kết quả:

khinh tiện

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhỏ mọn, thấp hèn.

Một số bài thơ có sử dụng