Có 1 kết quả:

khinh bỉ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Coi rẻ, xem là hèn mọn.

Một số bài thơ có sử dụng