Có 1 kết quả:

khinh trọng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhẹ và nặng, chỉ sự có giá trị và vô giá trị. Td: Hết điều khinh trọng, hết lời thị phi ( Đoạn trường tân thanh ).

Một số bài thơ có sử dụng