Có 1 kết quả:

khinh kị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lính cưỡi ngựa trang bị nhẹ.

Một số bài thơ có sử dụng