Có 1 kết quả:

bành xa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xe ra trận, chiến xa.