Có 1 kết quả:

bành yết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng sóng xô nhau. Ta quen gọi Bành loát.