Có 1 kết quả:

luân hoán

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lần lược thay đổi cho nhau.