Có 1 kết quả:

luân phiên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lần lược thay thế nhau.