Có 1 kết quả:

du nhập

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đem vào, chở vào. Được đem từ nước ngoài vào.

Một số bài thơ có sử dụng