Có 1 kết quả:

thâu xuất

1/1

thâu xuất

phồn thể

Từ điển phổ thông

chở ra, đưa ra