Có 1 kết quả:

thâu tống

1/1

thâu tống

phồn thể

Từ điển phổ thông

trở đi, đưa đi