Có 1 kết quả:

dư đinh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phu khiên kiệu.