Có 1 kết quả:

chuyển học

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thay đổi việc học, đang ở trường này sang trường khác, đang theo ngành này qua ngành khác.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thay đổi việc học, đang ở trường này sang trường khác, đang theo nghành này qua nghành khác.