Có 1 kết quả:

chuyển thủ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lật bàn tay.
2. Nghĩa bóng: Rất dễ dàng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xoay bàn tay, chuyển bàn tay, ý nói rất dễ dàng — Cũng chỉ khoảnh khắc, vừa đủ để lật bàn tay.

Một số bài thơ có sử dụng