Có 1 kết quả:

chuyển bại vi thắng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thua mà xoay lại thành được.