Có 1 kết quả:

chuyển ngữ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thứ tiếng nói được dùng để truyền đạt ý tưởng.

Một số bài thơ có sử dụng